Quality issues in Validation in the Nordic countries and competence development of employees/staff involved in RPL – Antra Carlsen, NVL Head-coordinator (Norway)

2005: consensus of all 5 Nordic countries about the high priority of RPL issues

2006 – 2007: Structure and methodology development; learning practice exchange

2008: survey of e-tools, visibility to existing resources and expertise

2009 - 2010: Agreed policy work: 15 Nordic recommendations to the decision makers

2011 – 2012: Professional standards and competence development in validation

2011 – 2012: Mapping of the existing validation research attracts attention from outside the Network

2012: Focus on specific target groups in Validation


2012:- 2013:synergies with EU work through the consultation process for the European recommendation on validation

Download:Quality issues in Validation in the Nordic countries and competence development of employees/staff involved in RPL – Antra Carlsen, NVL Head-coordinator (Norway)

----------------------------------------------

Проблеми с качеството на валидиране в нордическите държави, както и развиване на компетенциите на работещите в сферата на RPL – Antra Carlsen, NVL Head-coordinator (Норвегия)

2005: Договор между 5-те нордически държави за важността на ППО казуса

2006 – 2007: Разработка на структура и методология; обмен на обучителни практики

2008: Изследване на онлайн инструменти, достъпа до съществуващи ресурси и нивото на опит

2009 - 2010: Договорена работна политика: 15 нордически препоръки за хората, които решават

2011 – 2012: Професионални стандарти и разработка на компетенции в процеса на валидиране

2011 – 2012: Отбелязването на съществуващите проучвания по отношение на процеса на валидиране привлича вниманието извън Мрежата

2012: Фокусиране върху отделни целеви групи по време на Валидирането

2012:- 2013: Обединяване на работата на ЕС чрез процес на консултиране относно европейските препоръки за валидирането

Изтеглете: Проблеми с качеството на валидиране в нордическите държави, както и развиване на компетенциите на работещите в сферата на RPL – Antra Carlsen, NVL Head-coordinator (Норвегия)