Developing a system for identification and recognition of knowledge, skills and competences acquired through non-formal learning – “New opportunities for my future” project - Krasimira Brozig, Executive Secretary of NAVET (Bulgaria)

The presentation provides information about project “New opportunities for my future”, implemented under Operational Programme “Human Resources Development” by Ministry of Education and Science of Bulgaria – main goals, partners and their specific responsibilities in the frames of the project, activities, expected results and indicators.

The project is focused on creating and testing of a System for identification and recognition of knowledge, skills and competences acquired outside the formal VET system. On the basis of the results from testing, development of proposals for improvement of legislation is planned aimed at facilitating of the process of validation of non-formally and informally acquired vocational knowledge, skills and competences.

The information campaign envisaged to be realized will contribute to increasing of awareness about the benefits of validation for Bulgarian citizens in relation to increasing employability, preservation of employment and career development.

Download:Developing a system for identification and recognition of knowledge, skills and competences acquired through non-formal learning – “New opportunities for my future” project - Krasimira Brozig, Executive Secretary of NAVET (Bulgaria)

----------------------------------------------

Разработване на система за идентификация и признаване на знания, умения и компетенции, придобити чрез неформално обучение - проект „Нова възможност за моето бъдеще“ - Красимира Брозиг, изпълнителен секретар на НАПОО (България)

 

Презентацията предоставя информация за проекта „Нова възможност за моето бъдеще“, реализиран чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерство на образованието и науката на България - основни цели, партньори и техните отговорности в рамките на проекта, дейности, очаквани резултати и индикатори.

Проектът се фокусира върху създаване и тестване на Система за идентификация и признаване на знания, умения и компетенции, придобити извън официалната система за професионално образование и обучение. На база резултатите от проведените тестове е планирана разработката на предложения за подобряване на законодателството, фокусирайки се върху улесняването на процеса на валидиране на неформалните и самостоятелното придобитите професионални знания, умения и компетенции.

Информационната кампания, която ще бъде реализирана, ще допринесе за повишаване на вниманието относно ползите от валидирането за българските граждани, свързани със запазване и увеличаване на работните места и доброто кариерно развитие.

Изтеглете: Разработване на система за идентификация и признаване на знания, умения и компетенции, придобити чрез неформално обучение - проект „Нова възможност за моето бъдеще“ - Красимира Брозиг, изпълнителен секретар на НАПОО (България)