Тук може да намерите насоки и полезна информация, които ще ви помогнат да се ориентирате сред единиците резултати от ученето в "Уеб дизайн" и "Компютърна анимация", както и в използването на инструменти за валидиране на самостоятелното учене. Методологията и инструментите са насочени основно към организации, осигуряващи валидиране на самостоятелното учене, но те могат да бъдат използвани от всеки за проверка на знанията, уменията и компетенциите.

Стъпка 1: Прочетете единици резултати от ученето в "Уеб дизайн" и "Компютърна анимация"

Тях може да намерите в секциите "Уеб дизайн" и "Компютърна анимация" на сайта.

Ето и няколко уточнения относно единиците резултати от ученето:

Ниво: Единиците резултати от ученето в "Компютърна анимация" и "Уеб дизайн" покриват ЕКР ниво 4, което отговаря на знания, умения и компетенции, придобити в професионално училище.  Въпреки това, можем да кажем, че едините между 1 и 8 са по-базисни, а тези между 9 и 12 - за напреднали.

Структура: "Уеб дизайн" и "Компютърна анимация" са разделени на работни области, работните области се делят на единици, които пък са съставени от резултати от ученето. Към всяка единица се начисляват определен брой ECVET точки.

 • Работна област – работната област се състои от 2 или повече единици. Работната област обединява тематично свързани единици.
 • Единица – нарича се още "единица резултати от ученето". Единицата е компонент от квалификацията, състоящ се от съгласуван набор от знания, умения и компетенции, които могат оценени и валидирани. Единиците в проекта CREATE са групирани в т.н. работни области.
 • Резултати от ученето – резултатите от ученето представляват заключения за това какво учащият знае, разбира и може да прави след завършване на ученето. Европейската дефиниция за резултати от ученето използва термините знания, умения и компетенции за описване на резултатите от ученето.
 • ECVET точки – ECVET точките представят числово тежестта на резултатите от ученето в квалификацията, както и относителната тежест на единиците спрямо цялата квалификация.

Стъпка 2: Регистрация

 • Изберете "Регистрация" в секцията "Инструменти" на уебсайта.
 • Ако ще използвате инструментите за самооценка (тест за определяне на нивото), изберете групата "General" при регистрация - така само вие ще виждате резултатите си.
 • Ако искате да използвате инструментите за валидиране на резултатите от самостоятелното ви учене, присъединете се към групите, създадени от тестващата организация (самата тестваща организация ще ви информира за имената на групата, към която трябва да се присъедините).

Стъпка 3: Използване на инструментите

 • Може да използвате даден инструмент само веднъж след регистрацията;
 • Моля, не презареждайте страниците с инструментите след като сте ги стартирали. Всеки инструмент може да бъде стартиран само веднъж за даден профил. Ако има технически проблем с даден инструмент, свържете се с представител на организацията или с администратор.
 • По-добре е да започнете от първата единица и да спазвате дадения ред до последната; подредбата на единиците логически следва процеса на създаване на един уеб сайт или компютърна анимация;
 • Прочетете описанието на единицата и образователните цели на всеки инструмент преди стартирането му;
 • Четете внимателно въведенията и инструкциите преди стартирането на игрите; всяка игра има и помощно меню, в случай, че имате някакви неясноти;
 • Проверете резултатите си по всяко време чрез натискане на бутона "Виж резултата";

Стъпка 4: След използване на инструментите

Разгледайте резултатите си като натиснете бутона "Виж резултата". Ще видите таблица, в която първо са изписани резултатите ви за всяка единица, а накрая и общ сбор на ECVET точките, които сте натрупали. За всяка единица може да видите ECVET точките и резултата от самия инструмент (в скобите под ECVET точките), както и дали сте преминали единицата. Ако имате верни отговори, които се равняват на повече от 50%, сте преминали, а ако верните ви отговори са 50% или по-малко - не сте преминали.

Обърнете внимание на общия сбор ECVET точки и цялостното представяне на тестовете. В последната колона на таблицата може да видите общия сбор ECVET точки, както и качествена оценка на представянето ви: незадоволително представяне (общият сбор точки е 50% или по-малко), задоволително представяне (общият сбор точки са между 51% и 80%) или много добро представяне (общият сбор точки е над 81%).

Разгледайте внимателно и анализирайте резултатите си. Примерно, ако общото ви представяне е "незадоволително", очевидно е, че ще трябва да учите повече преди да пристъпите към валидиране на самостоятелното си учене. Анализирайте представянето си и поотделно за всяка единица - по този начин ще може да определите "силните" и "слабите" си страни и да се опитате да се усъвършенствате.

Успех!