‘You have skills’ - Evidences from Austria Assessment and validation of non-formal and informal learning – Mariya Dzhengozova (Austria)

The initiative refers to the validation of competences acquired in informal learning. It leads to the acquirement of a certificate for final apprenticeship examination. The initiative has been implemented since 2012 and was transferred from the successful pilot project “You have skills! Your way to recognized vocational qualification” for validation of professional competences acquired in informal and non-formal learning.

Beneficiaries participate in three workshops, during which, guided by CH-Q trainers, they create competence portfolios with evidence files. These documents are then taken into consideration by the Apprenticeship Office at the Economic Chamber (i.e. the awarding body for apprenticeship certificates in Austria), which evaluates and further processes the cases.

Download: ‘You have skills’ - Evidences from Austria Assessment and validation of non-formal and informal learning – Mariya Dzhengozova (Austria)

----------------------------------------------

‘Ти притежаваш умения’ - примери от оценяването в Австрия и валидирането на неформалното и професионалното обучение - Мария Дженгозова (Австрия)

Тази инициатива се отнася до валидирането на компетенциите, придобити чрез неформалното обучение. Тя води до придобиване на сертификат за финалния изпит за приемане на стаж. Инициативата е въведена от 2012 и е трансферирана от успешния пилотен проект „Ти притежаваш умения! Пътят към признатата професионална квалификация“ за валидиране на професионалните компетенции, придобити чрез неформалното и професионалното обучение.

Бенефициентите участват в три уъркшопа, по време на които, под напътствието на CH-Q обучители, създават набор от портфолиа. Тези документи се взимат под внимание от Стажантския офис на Икономическата камара (институцията, която дава стажантски сертификати в Австрия), която оценява и обработва различните случаи.

Изтеглете: ‘Ти притежаваш умения’ - примери от оценяването в Австрия и валидирането на неформалното и професионалното обучение - Мария Дженгозова (Австрия)