Recognising Experiential Learning at Letterkenny Institute of Technology – Oran Doherty, Recognition of Prior Learning (RPL) and Work Based Learning Facilitator (WBL), Letterkenny Institute of Technology (Ireland)

The presentation focuses on the following:

- Recognising learning in the workplace. This would explain how LYIT offered employees in the North West of Ireland an opportunity to get skills acquired in the workplace accredited with a Higher Education qualification. The author would demonstrate how they promoted the initiative, trained employees on how to submit their evidence, provide sample portfolios and tools used to assess this learning.

- Examples of how learners can use their experiential / informal learning to gain access on to programmes. For example normally to access a Master’s programme at most Higher Education Institutes, a learner would need to have completed a suitable Degree programme. However LYIT have developed tools to assess learning that occurred in the workplace and provide candidates with an opportunity to demonstrate this learning is at Degree level.

- The role RPL can play in the development and delivery of Work Based Learning (WBL) programmes. The author will give examples of several WBL programmes.

- Describe the prerequisites for a successful WBL partnership between a Higher Education provider and an employer.

- Describe the RPL policy at LYIT.

- Describe the enablers that facilitate the management of RPL.

Download: Recognising Experiential Learning at Letterkenny Institute of Technology – Oran Doherty, Recognition of Prior Learning (RPL) and Work Based Learning Facilitator (WBL), Letterkenny Institute of Technology (Ireland)

----------------------------------------------

Признаване на обучението, придобито от опита в Letterkenny Institute of Technology. – Oran Doherty, Recognition of Prior Learning (RPL) and Work Based Learning Facilitator (WBL), Letterkenny Institute of Technology (Ирландия)

Презентацията се фокусира върху следното:

- Признаването на обучението в работна среда. Тук се обяснява как LYIT предлага възможност на работещите в Северозападна Ирландия да валидират уменията си, придобити на работното място, която е равносилна на получено висше образование. Авторът демонстрира как промотира инициативата, как обучава работещите да представят нужните документи и портфолиа, за да се получи крайното оценяване.

- Примери за това как обучаващите се могат да използват самостоятелно наученото, за да получат достъп до различни програми. Например, при нормални обстоятелства, за да бъде взета магистърска степен, преди това е нужно да бъде завършена по-ниската степен. LYIT обаче е разработил инструменти за оценка на придобитите на работното място знания, и по този начин осигурява на кандидатите възможност да демонстрират познанията си за тази по-ниска степен.

- Ролята, която признаването на предходното обучение (ППО) играе в развитието на обучението от работен опит (ОРО). Авторът ще даде примери с няколко ОРО програми.

- Да опише предпоставките за успешно ОРО партньорство между даващия степен на Висше образование и работодателя.

- Да опише ППО политиката в LYIT.

- Да опише благоприятните фактори, които улесняват управлението на ППО.

Изтеглете: Признаване на обучението, придобито от опита в Letterkenny Institute of Technology. – Oran Doherty, Recognition of Prior Learning (RPL) and Work Based Learning Facilitator (WBL), Letterkenny Institute of Technology (Ирландия)