Overview of the CREATE project - Dr Rosen Petkov, Chairman of SCAS

CREATE is an international project supported by “Leonardo da Vinci” programme of the EC. Its main aim is to propose innovative methods and tools for validating the results of informal learning in two creative professions - web design and computer animation. It is implemented by a coordinating organization SCAS, Bulgaria and partners: DEKRA Akademie from Germany, FIT from Ireland and NAVET and NSICC from Bulgaria.

The project CREATE not only answers those questions but proposes more than 20 online interactive tools for assessment of the results of informal learning in web design and computer animation available for free online at www.create-validate.org. This innovative toolkit comprises different tools for assessment – e-games, interactive online tests with video and graphics, ePortfolio.

Products can be useful for training organizations (VET schools and centers) who wish to provide assessment of the results of informal learning and for state institutions working on policy making in VET. Products’ potential users are also all young people (16-25) who have some knowledge, skills and competences in web design or computer animation and wish to validate them or just play the tools as a way for self-assessment, to check if they need more training or not.

Download: Overview of the CREATE project - Dr Rosen Petkov, Chairman of SCAS

----------------------------------------------

Същност на проекта CREATE - д-р Росен Петков, Председател на СОКИ

 

„Валидиране на самостоятелното учене и трансфер на кредити в областите уеб дизайн и компютърна анимация“ (CREATE) е международен проект по програма „Леонардо да Винчи“ на ЕК. Основната му цел е да предложи иновативни методи и инструменти за оценка и валидиране на резултатите от самостоятелното обучение (знания, умения и компетенции, придобити по време на работа, у дома и т.н.) в две артистични професии – уеб дизайн и компютърна анимация.

Днес все по-голяма част от младежите (и най-вече тези, които се интересуват от изкуство и се занимават със съвременни професии) започват да експериментират в тези артистични области и да придобиват знания, умения и компетенции, докато стоят у дома пред компютъра или на работното си място. Това се нарича самостоятелно учене, а оценката, валидирането и признаването му се превърнаха в основен приоритет на ЕК през последните няколко години.

Проектът CREATE предлага над 20 онлайн интерактивни инструменти за оценка на резултатите от самостоятелното учене в областите уеб дизайн и компютърна анимация. Те са на разположение напълно безплатно и свободно на уеб страницата на проекта – www.create-validate.org. Разработени са няколко различни видове инструменти за оценка – електронни игри, интерактивни онлайн тестове с вградени видео и графики, електронно портфолио. Инструментите, както и останалите основни продукти по проекта, са на разположение на български, английски и немски език.

Продуктите по проекта могат да са полезни за организации (училища за ПОО, центрове за ПОО), които искат да оценяват и валидират резултатите от самостоятелното учене в уеб дизайн и компютърна анимация, както и за държавните институции, които се занимават с изграждането на политиката в ПОО. Потенциалните потребители на онлайн инструментите са също всички млади хора, които имат някакви знания, умения и компетенции в областите уеб дизайн и компютърна анимация, и искат да ги валидират или да се самооценят, за да преценят дали им е нужно допълнително обучение преди да се явят на изпит по темите.

Изтеглете: Същност на проекта CREATE - д-р Росен Петков, Председател на СОКИ