Embedding ICT/Multimedia Standardisation Initiatives into European Vocational Training Development Strategies (Embedding Standards) – Dr. Peter Littig, DEKRA Akademie GmbH (Germany)

The project Embedding ICT/Multimedia Standardisation Initiatives into European Vocational Training Development Strategies (Embedding Standards) was one of the first EU-funded projects which dealt with the assignment of ICT professions to the European Qualification Framework (EQF): National profiles and qualifications were described in EQF terms; ECVET credit points were assigned to the modules of these qualifications.

The EQF existed at that time (2006) only in a draft version; and also the environment for using the credit system ECVET (Model of Memorandum of Understanding, Learning Agreement) was still in the making.

Since then, a lot of developments have taken place, in the area of qualification frameworks in general, but also with regard to the sectoral framework of ICT: The third version of the eCompetence Framework will be finalised at short notice.

The presentation is planned to deliver a comparison between the expectations linked to the outcomes of the project Embedding Standards and the results of further developments in this area. On this basis, it should be possible to identify conditions of success and failure, and to use this experience for further activities in the field.

Download: Embedding ICT/Multimedia Standardisation Initiatives into European Vocational Training Development Strategies (Embedding Standards) – Dr. Peter Littig, DEKRA Akademie GmbH (Germany)

----------------------------------------------

Въвеждане на ИКТ/Мултимедийни инициативи за стандартизация в европейските професионални обучителни стратегии за развитие (поставяне на стандарти) - д-р Peter Littig, DEKRA Akademie GmbH (Германия)

Проектът Embedding ICT/Multimedia Standardisation Initiatives into European Vocational Training Development Strategies (Embedding Standards) е един от първите финансирани от EC проекти, който обръща внимание на прилагането на ICT професиите към Европейската квалификационна рамка (ЕКР): националните квалификации са описани според принципите на ЕКР; ECVET кредитни точки са добавени към модулите, които съставят квалификациите.

През 2006 ЕКР съществувала в работен вариант; тогава все още се създавала и средата за употреба на ECVET кредитната система .

Оттогава в областта на квалификационните рамки, както и частично за сферата на ICT, са започнали множество разработки: третата версия на eCompetence Framework ше бъде завършена скоро.

Презентацията трябва да послужи за сравнение между очакванията към резултатите от проекта Embedding Standards и резултатите от по-нататъшните разработки в тази насока. Базирано на това би било възможно да бъдат определени разликите между успешни и неуспешни практики, и този опит да бъде използван в бъдещи дейности.

Изтеглете: Въвеждане на ИКТ/Мултимедийни инициативи за стандартизация в европейските професионални обучителни стратегии за развитие (поставяне на стандарти) - д-р Peter Littig, DEKRA Akademie GmbH (Германия)