The Bulgarian approach to ECVET – Iliana Taneva, Chief Expert, “Vocational Education and Training” unit, Ministry of Education and Science (Bulgaria)

The presentation provides information about the developments in Bulgaria related to implementation of ECVET in VET system. The essence of the Bulgarian approach to this instrument is the development of the State Educational Requirements for Acquiring Qualification in Professions (SERAQP) based on “Learning Outcomes”.This is fact since 2007 when in the structure of SERAQP an item “Learning Outcomes” has been included.

Further development of the work in the field was carried out by the National Agency for Vocational Education and Training and by the Ministry of Education and Science in the frames of international projects implemented aimed at elaboration of Units of Learning Outcomes for a number of professions containing learning outcomes described in terms of knowledge, skills and competences.

Each unit of the units developed contains information about the qualification level according to NQF and EQF, relative weight in the frames of the whole qualification, exam procedures for school students as well as for validation of non-formal and informal learning.

In the presentation examples of units of learning outcomes for profession “System programmer” are included as illustration. It is expected in the near future the Ministry of Education and Science to take the decision about implementation of this approach for all professions as a basis for ECVET implementation.

Download: The Bulgarian approach to ECVET – Iliana Taneva, Chief Expert, “Vocational Education and Training” unit, Ministry of Education and Science (Bulgaria)

----------------------------------------------

Българския подход към ECVET - Илиана Танева, главен експерт в отдел „Професионално образование и обучение“, Министерство на образованието и науката (България)

Презентацията предоставя информация за развитието на ECVET в системата за професионално образование и обучение в България. По отношение на българския подход, важното в случая е разработването на Държавни образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификации по професии, базирани на „резултати от обучението“. Това е факт още от 2007 година, когато в структурата на ДОИ е включен елемента „резултати от обучението“.

Допълнително развитие на тази тема правят Националната агенция за професионално образование и обучение и Министерство на образованието и науката, в рамките на международните проекти, въведени с цел разработване на Единици резултати от обучението за редица професии, описани чрез специализирани знания, умения и компетенции, нужни за всяка професия.

Всяка от разработените единици съдържа информация за нивото на квалификация според Националната квалификационна рамка (НКР) и Европейската квалификационна рамка (ЕКР), относителната тежест на единицата в рамките на цялата квалификация, процедурата по изпитване и валидиране на неформалното и самостоятелното обучение.

В презентацията е даден нагледен пример чрез описание на професията „Системен програмист“. В близко бъдеще се очаква Министерство на образованието и науката да вземе решение относно въвеждането на този подход за всички професии, базирани на въвеждането на ECVET.

Изтеглете: Българския подход към ECVET - Илиана Танева, главен експерт в отдел „Професионално образование и обучение“, Министерство на образованието и науката (България)