Self-acquired learning validation toolkit in the frame of CREATE project – Dr. Rosen Petkov and Elitsa Licheva, SCAS (Bulgaria)

The Self-acquired learning validation toolkit is one of the main products in the frame of “Leonardo da Vinci” TOI project CREATE. It comprises 20 online interactive tools for assessment of the results of informal learning in web design and computer animation. The tools are available for free at www.create-validate.org in English, Bulgarian and German.

Тhe toolkit consists of 3 types of tools – e-games, interactive tests and ePortfolio. The toolkit can be used by VET organizations that want to provide assessment and validation of the results of informal learning in web design and computer animation. It can also be used for self-assessment by all who would like to have their knowledge, skills and competences in web design and computer animation validated.

Download: Self-acquired learning validation toolkit in the frame of CREATE project – Dr. Rosen Petkov and Elitsa Licheva, SCAS (Bulgaria)

----------------------------------------------

Инструменти за валидиране на самостоятелно придобитото обучение в рамките на проект CREATE – д-р Росен Петков и Елица Личева, СОКИ (България)

Инструментите за валидиране на самостоятелно придобитото обучение са едни от главните продукти в рамките на проекта CREATE, реализиран чрез програма „Леонардо да Винчи“. Те представляват 20 онлайн интерактивни инструмента за оценяване на резултатите от неформалното обучение в сферите на уеб дизайн и компютърна анимация. Всички инструменти са свободни за ползване на адрес www.create-validate.org на английски, български и немски език.

Инструментите биват 3 вида - електронни игри, интерактивни тестове и портфолио системи, и могат да бъдат използвани от организации за професионално обучение с цел предлагане на системи за оценяване и валидиране на резултатите от неформално обучение в областите уеб дизайн и компютърна анимация. Освен това, те могат да бъдат използвани и за самооценка от всеки, който би искал да прецени нивото си на знания, умения и компетенции в тези две области.

Изтеглете: Инструменти за валидиране на самостоятелно придобитото обучение в рамките на проект CREATE - д-р Росен Петков и Елица Личева, СОКИ (България)