Fostering informal learning at the workplace through open platforms and online communities - Paolo Spagnoletti, CeRSI-LUISS Guido Carli University, Assistant Professor – CeRSI Scientific Manager (Italy)

Digital platforms and information infrastructures have the potential to foster informal learning at the workplace by stimulating knowledge creation processes and promoting the diffusion of knowledge and practices among workers. Different learning strategies such as open and flexible learning (autonomous), distributed learning (dependent), and learning communities (collaborative) can be enabled by these digital tools and their governance models.

Although many e-learning applications and platforms are available as commercial or open source solutions, their adoption for enabling lifelong learning through collaborative learning and peer production is still undertheorized.

In this presentation the phenomenon of IT enabled organizational learning processes will be illustrated by focusing on the designability edge at which organizational systems designers can effectively operate to enable learning to occur.

Download: Fostering informal learning at the workplace through digital platforms and information infrastructures - Paolo Spagnoletti, CeRSI-LUISS Guido Carli University, Assistant Professor – CeRSI Scientific Manager (Italy)

----------------------------------------------

Стимулиране на неформалното обучение на работното място чрез отворени платформи и онлайн общности - Paolo Spagnoletti, CeRSI-LUISS Guido Carli University, асистент-професор – научен мениджър в CeRSI (Италия)

Цифровите платформи и информационните инфраструктури имат потенциала да насърчат неформалното обучение на работното място като стимулират процеса на получаване на знания и подпомогнат разпространението на полезни знания и практики сред всички работещи. Чрез тези инструменти и техните държавни еквиваленти могат да се развиват различни обучителни стратегии, например: отворено и флексабилно обучение (автономно), обучение чрез разпространение (зависимо), обучаващи се общности (съвместно).

Въпреки че са разпространени множество онлайн обучителни приложения и платформи, било то платени или с отворен код, тяхното използване с цел подобряване на обучението през целия живот е все още неглижирано.

В тази презентация ще бъде илюстриран феноменът, разпространен в IT сферата, който засяга взаимното обучение, наблягайки на изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от хората, за да може да протича обучителният процес.

Изтеглете: Стимулиране на неформалното обучение на работното място чрез отворени платформи и онлайн общности - Paolo Spagnoletti, CeRSI-LUISS Guido Carli University, асистент-професор – научен мениджър в CeRSI (Италия)